ట్రాజెడీ

కొనసాగుతున్న యుద్ధాల జ్వాల

3.5
అధ్యాయము 10 జనవరి 30, 2021
అధ్యాయము 9 జనవరి 30, 2021

కొనసాగుతున్న ఒక భయంకరమైన కల

5
అధ్యాయము 10 జనవరి 30, 2021
అధ్యాయము 9 జనవరి 30, 2021

కొనసాగుతున్న పప్పెట్

3
అధ్యాయము 10 జనవరి 25, 2021
అధ్యాయము 9 జనవరి 25, 2021

కొనసాగుతున్న గతానికి తిరిగి వెళ్ళు

4.7
అధ్యాయము 3 జనవరి 25, 2021
అధ్యాయము 2 జనవరి 25, 2021
x