3.8
మీ రేటింగ్
రేటింగ్
దేవతలకు వ్యతిరేకంగా సగటు 3.8 / 5 బయటకు 17
రాంక్
96 వ, దీనికి 40.3 కె వ్యూస్ ఉన్నాయి
ప్రత్యామ్నాయ
నవీకరిస్తోంది
రచయిత (లు)
నవీకరిస్తోంది
కళాకారుడు (లు)
నవీకరిస్తోంది
కైండ్ (s)
<span style="font-family: Mandali; "> రకం
నవీకరిస్తోంది