3.8
మీ రేటింగ్
రేటింగ్
మీ మమ్మీని ఇంటికి తీసుకెళ్లండి సగటు 3.8 / 5 బయటకు 50
రాంక్
2 వ, దీనికి 177.3 కే వీక్షణలు ఉన్నాయి
ప్రత్యామ్నాయ
నవీకరిస్తోంది
రచయిత (లు)
నవీకరిస్తోంది
కళాకారుడు (లు)
నవీకరిస్తోంది
కైండ్ (s)
<span style="font-family: Mandali; "> రకం
నవీకరిస్తోంది