4.2
మీ రేటింగ్
రేటింగ్
విలనిస్ ఒక మారియోనెట్ సగటు 4.2 / 5 బయటకు 41
రాంక్
27 వ, దీనికి 76.3 కె వ్యూస్ ఉన్నాయి
ప్రత్యామ్నాయ
నవీకరిస్తోంది
రచయిత (లు)
నవీకరిస్తోంది
కళాకారుడు (లు)
నవీకరిస్తోంది
కైండ్ (s)
<span style="font-family: Mandali; "> రకం
నవీకరిస్తోంది